anionic detergent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anionic detergent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anionic detergent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anionic detergent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anionic detergent

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  thuốc tẩy anionic

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anionic detergent

  a class of synthetic detergents in which the molecules do not ionize in aqueous solutions

  Synonyms: anionic, non-ionic detergent