anemic hypoxia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anemic hypoxia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anemic hypoxia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anemic hypoxia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anemic hypoxia

    hypoxia resulting from a decreased concentration of hemoglobin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).