anemicus nevus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anemicus nevus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anemicus nevus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anemicus nevus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anemicus nevus

    * kỹ thuật

    y học:

    nơvi thiếu máu