anchored bulkhead abutment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchored bulkhead abutment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchored bulkhead abutment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchored bulkhead abutment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchored bulkhead abutment

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mố neo