anchored bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchored bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchored bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchored bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchored bolt

    * kỹ thuật

    đinh ốc neo