alnus veridis crispa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alnus veridis crispa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alnus veridis crispa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alnus veridis crispa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alnus veridis crispa

    Similar:

    green alder: North American shrub with light green leaves and winged nuts

    Synonyms: Alnus crispa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).