alnus rubra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alnus rubra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alnus rubra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alnus rubra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alnus rubra

    Similar:

    red alder: large tree of Pacific coast of North America having hard red wood much used for furniture

    Synonyms: Oregon alder

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).