almost uniform convergence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

almost uniform convergence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm almost uniform convergence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của almost uniform convergence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • almost uniform convergence

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự hội tụ gần đều