almost everywhere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

almost everywhere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm almost everywhere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của almost everywhere.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • almost everywhere

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hầu khắp nơi

    hầu như khắp nơi