almost-metric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

almost-metric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm almost-metric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của almost-metric.

Từ điển Anh Việt

  • almost-metric

    giả mêtric