alfred russel wallace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alfred russel wallace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alfred russel wallace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alfred russel wallace.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alfred russel wallace

    Similar:

    wallace: English naturalist who formulated a concept of evolution that resembled Charles Darwin's (1823-1913)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).