aimless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aimless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aimless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aimless.

Từ điển Anh Việt

  • aimless

    /'eimlis/

    * tính từ

    không mục đích, vu vơ, bâng quơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet