adrift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrift.

Từ điển Anh Việt

 • adrift

  /ə'drift/

  * tính từ

  lênh đênh trôi giạt, phiêu bạt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  (hàng hải) không buộc

  * phó từ

  lênh đênh, trôi giạt, phiêu bạt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to set adrift: thả cho trôi lênh đênh

  to turn someone adrift: đuổi ai ra khỏi nhà sống lang bạt

  to go adrift: trôi lênh đênh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adrift

  * kỹ thuật

  lênh đênh

  trôi dạt

  giao thông & vận tải:

  bị sóng cuốn (tàu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adrift

  aimlessly drifting

  Synonyms: afloat, aimless, directionless, planless, rudderless, undirected

  afloat on the surface of a body of water

  after the storm the boats were adrift

  floating freely; not anchored

  the boat wasset adrift

  off course, wandering aimlessly

  there was a search for beauty that had somehow gone adrift