aggregation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aggregation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aggregation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggregation.

Từ điển Anh Việt

 • aggregation

  /,ægri'geiʃn/

  * danh từ

  sự tập hợp, sự kết hợp, sự tụ tập

  khối tập hợp, khối kết tập, thể tụ tập

  sự thu nạp (vào một tổ chức)

 • aggregation

  sự gộp; ghép gộp; (toán kinh tế) sự tổng hợp

  linear a. sự gộp tuyến tính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aggregation

  * kinh tế

  sự tập trung (hàng hóa)

  sự tổ hợp

  tập đoàn (công ty)

  * kỹ thuật

  kết tụ

  lực dính

  sự kết tụ

  sự tổng hợp

  tập hợp

  toán & tin:

  phép gộp

  sự gộp

  xây dựng:

  sự hợp thể hóa

  y học:

  sự kết cụm, kết tụ, kết chùm

Từ điển Anh Anh - Wordnet