aerosol spray container nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerosol spray container nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerosol spray container giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerosol spray container.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerosol spray container

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bình phun son khí