adsorption power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsorption power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsorption power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsorption power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adsorption power

    * kỹ thuật

    năng suất hấp phụ