adsorption efficiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsorption efficiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsorption efficiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsorption efficiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adsorption efficiency

    * kỹ thuật

    hiệu suất hấp thụ

    điện lạnh:

    hiệu suất hấp phụ