adjunct switch application interface (asai) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjunct switch application interface (asai) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjunct switch application interface (asai) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjunct switch application interface (asai).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjunct switch application interface (asai)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao diện ứng dụng của chuyển mạch phụ