adjunction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjunction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjunction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjunction.

Từ điển Anh Việt

 • adjunction

  /ə'dʤʌɳkʃn/

  * danh từ

  sự thêm vào, sự phụ vào

 • adjunction

  (Tech) phụ thêm, phụ gia [NB]

 • adjunction

  sự phụ thêm; sự mở rộng

  a. of root (đại số) sự phụ thêm một nghiệm

  algebraic(al) a. sự mở rộng đại số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adjunction

  Similar:

  junction: an act of joining or adjoining things