adjunct professor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjunct professor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjunct professor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjunct professor.

Từ điển Anh Việt

  • adjunct professor

    /'ædʤʌɳktprə'fesə/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trợ giáo