adjunctive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjunctive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjunctive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjunctive.

Từ điển Anh Việt

  • adjunctive

    /ə'dʤʌɳktiv/

    * tính từ

    thêm, phụ vào; phụ thuộc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adjunctive

    joining; forming an adjunct