acuity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acuity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acuity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acuity.

Từ điển Anh Việt

 • acuity

  /ə'kju:iti/

  * danh từ

  tính sắc nhọn (cái kim...); tính sắc bén, tính sắc sảo (lời nói, trí tuệ...)

  (y học) độ kịch liệt (bệnh)

 • acuity

  (Tech) tính phân giải, tính phân tích

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acuity

  * kỹ thuật

  độ nét

  độ rõ

  độ tinh

  xây dựng:

  độ tinh (của mắt)

  tính nhọn sắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acuity

  sharpness of vision; the visual ability to resolve fine detail (usually measured by a Snellen chart)

  Synonyms: visual acuity, sharp-sightedness

  Similar:

  acuteness: a quick and penetrating intelligence

  he argued with great acuteness

  I admired the keenness of his mind

  Synonyms: sharpness, keenness