acuity of colour perception nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acuity of colour perception nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acuity of colour perception giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acuity of colour perception.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acuity of colour perception

    * kỹ thuật

    độ thụ cảm màu nhạy bén

    độ tinh trong thụ cảm màu