acting program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acting program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acting program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acting program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acting program

    * kinh tế

    kế hoạch hành động