acting manager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acting manager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acting manager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acting manager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acting manager

    * kinh tế

    quyền giám đốc

    viên quản lý thường vụ