acting force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acting force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acting force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acting force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acting force

    * kỹ thuật

    lực tác dụng