acting level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acting level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acting level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acting level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acting level

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt sân khấu