acrid odor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrid odor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrid odor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrid odor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acrid odor

    * kỹ thuật

    mùi hăng