acridity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acridity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acridity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acridity.

Từ điển Anh Việt

 • acridity

  /æ'kriditi/

  * danh từ

  vị hăng, mùi hăng, mùi cay sè

  sự chua cay, sừ gay gắt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acridity

  * kinh tế

  vị hăng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acridity

  having an acrid smell

  extreme bitterness

  the acridity of alkali

  Synonyms: acridness

  the quality of being sharply disagreeable in language or tone

  Synonyms: acridness