acrid condiment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrid condiment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrid condiment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrid condiment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acrid condiment

    * kinh tế

    gia vị cay

    gia vị mạnh