achieve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achieve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achieve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achieve.

Từ điển Anh Việt

 • achieve

  /ə'tʃi:v/

  * ngoại động từ

  đạt được, giành được

  to achieve one's purpose (aim): đạt mục đích

  to achieve good results: đạt được những kết quả tốt

  to achieve national independence: giành độc lập dân tộc

  to achieve great victories: giành được những chiến thắng lớn

  hoàn thành, thực hiện

  to achieve a great work: hoàn thành một công trình lớn

  to achieve one's task: hoàn thành nhiệm vụ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • achieve

  * kinh tế

  đạt được

  hoàn thành

  thực hiện

  * kỹ thuật

  đạt được

Từ điển Anh Anh - Wordnet