acculturation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acculturation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acculturation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acculturation.

Từ điển Anh Việt

 • acculturation

  * danh từ

  sự tiếp nhận và biến đổi văn hoá, sự tiếp biến về văn hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acculturation

  * kinh tế

  sự giao lưu và thẩm thấu văn hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acculturation

  all the knowledge and values shared by a society

  Synonyms: culture

  the process of assimilating new ideas into an existing cognitive structure

  Synonyms: assimilation

  Similar:

  socialization: the adoption of the behavior patterns of the surrounding culture

  the socialization of children to the norms of their culture

  Synonyms: socialisation, enculturation