absolutism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolutism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolutism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolutism.

Từ điển Anh Việt

  • absolutism

    /'æbsəlu:tizm/

    * danh từ

    (chính trị) sự chuyên chế, chính thể chuyên chế

Từ điển Anh Anh - Wordnet