abronia villosa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abronia villosa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abronia villosa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abronia villosa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abronia villosa

    Similar:

    desert sand verbena: soft-haired sticky plant with heads of bright pink trumpet-shaped flowers; found in sandy desert soil; after ample rains may carpet miles of desert with pink from the southwestern United States to northern Mexico

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).