abolish a contract (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abolish a contract (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abolish a contract (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abolish a contract (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abolish a contract (to...)

    * kinh tế

    bãi bỏ một hợp đồng