abolishable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abolishable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abolishable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abolishable.

Từ điển Anh Việt

  • abolishable

    /ə'bɔliʃəbl/

    * tính từ

    có thể thủ tiêu, có thể bãi bỏ, có thể huỷ bỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abolishable

    capable of being abolished