abkhaz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abkhaz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abkhaz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abkhaz.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abkhaz

  a member of the Circassian people who live to the east of the Black Sea

  Synonyms: Abkhazian, Abkhas, Abkhasian

  an autonomous province of Georgia on the Black Sea; a strong independence movement has resulted in much instability

  Synonyms: Abkhazia

  Circassian people living east of the Black Sea

  Synonyms: Abkhas

  of or relating to Abkazia or its people or their language

  Synonyms: Abkhazian

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).