ability to pay theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ability to pay theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ability to pay theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ability to pay theory.

Từ điển Anh Việt

  • Ability to pay theory

    (Econ) Lý thuyết về khả năng chi trả

    + Một lý thuyết về cách đánh thuế theo đó gánh nặng về thuế nên được phân bổ theo khả năng chi trả; và một hệ thống thuế kiểu luỹ tiến, tỷ lệ hay luỹ thoái, tuỳ thuộc vào thước đo được sử dụng và độ dốc giả định của đồ thị thoả dụng biên của thu nhập.