ability and earnings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ability and earnings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ability and earnings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ability and earnings.

Từ điển Anh Việt

  • Ability and earnings

    (Econ) Năng lực và thu nhập

    + Thước đo về khả năng và trình độ (học vấn) có tương quan chặt chẽ với nhau, làm tăng khả năng là phần lớn lợi tức được ước tính do giáo dục trên thực tế cũng chính là lợi tức do năng lực