ability of reexisting bed load & suspended load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ability of reexisting bed load & suspended load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ability of reexisting bed load & suspended load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ability of reexisting bed load & suspended load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ability of reexisting bed load & suspended load

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khả năng tái phù sa đáy và phù sa lơ lửng