abducent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abducent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abducent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abducent.

Từ điển Anh Việt

  • abducent

    /æb'dju:sənt/

    * tính từ

    (giải phẫu) rẽ ra, giạng ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet