abdominal aortic aneurysm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abdominal aortic aneurysm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abdominal aortic aneurysm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abdominal aortic aneurysm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abdominal aortic aneurysm

    an aneurysm of the abdominal aorta associated with old age and hypertension

    Synonyms: AAA

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).