abdominal breathing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abdominal breathing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abdominal breathing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abdominal breathing.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abdominal breathing

    breathing in which most of the respiratory effort is done by the abdominal muscles

    abdominal breathing is practiced by singers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).