abdominal aneurysm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abdominal aneurysm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abdominal aneurysm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abdominal aneurysm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • abdominal aneurysm

    * kỹ thuật

    y học:

    phình mạch bụng