tuỳ hứng trong Tiếng Anh là gì?

tuỳ hứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuỳ hứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuỳ hứng

    (làm việc tuỳ hứng) to work by snatches

    * thngữ

    out of hand