triệu chứng trong Tiếng Anh là gì?

triệu chứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệu chứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệu chứng

    sign of an illness; symptom

    triệu chứng học symptomatology

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • triệu chứng

    symptom, omen, sign