treo cờ giả trong Tiếng Anh là gì?

treo cờ giả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ treo cờ giả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • treo cờ giả

    * thngữ

    to sail under false colours