trục cần trong Tiếng Anh là gì?

trục cần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trục cần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trục cần

    a crane