trụ đứng trong Tiếng Anh là gì?

trụ đứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trụ đứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trụ đứng

    pillar