trọc đầu trong Tiếng Anh là gì?

trọc đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọc đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọc đầu

    shorn; hairless, shaven headed